Bài Thi Trắc Nghiệm
Chủ Đề :
Hiển thị câu hỏi :
Ngẫu nhiên   Thứ Tự  
Độ khó :
Số câu hỏi :

Câu 1 :

Cách tính thuế TN từ đầu tư vốn :
 

 • A . Số thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất
 • B . Số thuế TNCN phải nộp = (Giá mua – Giá bán – Chi phí) x Thuế suất
 • C . Cả a và b đều đúng
A       B       C      

Câu 2 :

Đối tượng nào sau đây phải đăng ký thuế?

 • A . Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh.
 • B . Cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế TNCN
 • C . Tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt nam
 • D . Câu A và B đúng
 • E . Câu A; B và C đúng
A       B       C       D       E      

Câu 3 :

Ông Chương trúng thưởng xổ số 1 cặp 10 vé, trị giá 25 triệu/ vé. Công ty Xổ số kiến thiết TP.HCM chi trả cho ông Chương số tiền thưởng là
 

 • A . 226 triệu
 • B . 235 triệu
 • C . 240 triệu
 • D . 250 triệu
A       B       C       D      

Câu 4 :

Thu nhập chịu thuế TNDN  trong kỳ tính thuế được xác định như sau:
 

 • A . Bằng ( = ) Thu nhập tính thuế x thuế suất thuế TNDN (25%)
 • B . Bằng ( = ) (Doanh thu - Chi phí được trừ) + Các khoản thu nhập khác.
 • C . Bằng ( = ) Doanh thu - Giá vốn - Chi phí QLDN - Chi phí BH - Chi phí khác
 • D . Bằng (= )Thu nhập chịu thuế-(Thu nhập được miễn thuế+Các khoản lỗ được kết chuyển)
A       B       C       D      

Câu 5 :

Giá tính thuế tài nguyên đối với tài nguyên khai thác không tiêu thụ trong nước mà xuất khẩu ?

 • A . Giá xuất khẩu.
 • B . Giá tính thuế do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định.
 • C . Câu A và B đều đúng
A       B       C      

Câu 6 :

Công ty dệt X (gọi là bên A) thuê Công ty xây dựng Y (gọi là bên B) thực hiện xây dựng lắp đặt mở rộng xưởng sản xuất.
    Tổng giá trị công trình chưa có thuế GTGT là 200 tỷ đồng, trong đó:
    - Giá trị xây lắp:                                       80 tỷ đồng.
    - Giá trị thiết bị bên B cung cấp và lắp đặt:            120 tỷ đồng.
    - Thuế GTGT 10%:     (80 + 120)x10% =                   20 tỷ đồng.
    - Tổng số tiền bên A phải thanh toán là:                220 tỷ đồng.
Khi nhận bàn giao nhà xưởng, Kế toán phải hạch toán tăng giá trị TSCĐ để tính khấu hao là ?

 • A . 220 tỷ
 • B . 200 tỷ
 • C . Số khác
A       B       C      

Câu 7 :

Thuế GTGT đối Cơ sở làm đại lý dịch vụ bưu điện, xổ số, máy bay, ô tô, tàu hỏa, tàu thủy, hoặc bán bảo hiểm theo đúng giá quy định của bên giao đại lý, như thế nào là đúng?

 • A . Phải khai thuế GTGT đối với doanh thu hàng hóa, dịch vụ nhận bán đại lý và Không khai thuế GTGT đối với doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng
 • B . Không khai thuế GTGT đối với doanh thu hàng hóa, dịch vụ nhận bán đại lý nhưng Phải khai thuế GTGT đối với doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng
 • C . Không phải khai thuế GTGT đối với doanh thu hàng hóa, dịch vụ nhận bán đại lý và doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng
 • D . Tất cả đều sai
A       B       C       D      

Câu 8 :

Trường hợp có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh phải gửi thông báo phát hành hoá đơn cho cơ quan thuế nơi chuyển đến, trong đó nêu rõ số hoá đơn đã phát hành chưa sử dụng, sẽ tiếp tục sử dụng đúng hay sai?

Đúng       Sai

Câu 9 :

Căn cứ tính thuế GTGT là gì?
 

 • A . Giá bán hàng hóa tại cơ sở sản xuất và thuế suất
 • B . Giá bán hàng hóa trên thị trường và thuế suất
 • C . Giá tính thuế và thuế suất
 • D . Tât cả đều sai
A       B       C       D      

Câu 10 :

Tiền đóng bảo hiểm theo quy định của Bộ Luật Lao động, Luật bảo hiểm xã hội được trừ vào thu nhập chịu thuế  như thế nào là đúng ?

 • A . Tiền đóng bảo hiểm của năm nào được trừ vào thu nhập chịu thuế của năm đó.
 • B . Tiền đóng bảo hiểm được trừ vào thu nhập chịu thuế chưa sử dụng hết sẽ chuyển năm sau.
 • C . Tất cả đều sai
A       B       C      
   
GÓC THÀNH VIÊN

Đăng ký thành viên

Quên mật khẩu