Bài Thi Trắc Nghiệm
Chủ Đề :
Hiển thị câu hỏi :
Ngẫu nhiên   Thứ Tự  
Độ khó :
Số câu hỏi :

Câu 1 :

Thuế gián thu là loại thuế ?

 • A . Không trực tiếp đánh vào thu nhập hay tài sản của người nộp thuế mà đánh một cách gián tiếp thông qua giá cả hàng hóa, dịch vụ.
 • B . Đánh trực tiếp đánh vào thu nhập hay tài sản của người nộp thuế.
 • C . Đối tượng nộp thuế theo luật quy định đồng nhất với người phải chịu thuế.
 • D . Câu A và C là đúng
A       B       C       D      

Câu 2 :

Doanh nghiệp B trong năm có số liệu sau:
- Doanh thu tiêu thụ sản phẩm: 7.000 triệu đồng
- Chi phí doanh nghiệp kê khai: 5.000 triệu đồng, trong đó:
    + Tiền lương công nhân viên có chứng từ hợp pháp: 500 triệu đồng
    + Tiền trích trước vào chi phí không đúng quy định của pháp luật: 200 triệu đồng
    + Các chi phí còn lại được coi là chi phí hợp lý
- Thu nhập từ việc thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đang trong thời kỳ sản xuất thử nghiệm (có chứng nhận đăng ký và được cơ quan quản lý có thẩm quyền xác nhận): 200 triệu đồng
Thu nhập chịu thuế TNDN của doanh nghiệp là:
 

 • A . 2.000 triệu đồng
 • B . 2.200 triệu đồng
 • C . 2.700 triệu đồng
 • D . 2.900 triệu đồng
A       B       C       D      

Câu 3 :

Các khoản thu nhập sau đây là thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công
 

 • A . Tiền lương, tiền công, tiền nhận được do tham gia hiệp hội,
 • B . Phụ cấp quốc phòng, trợ cấp một lần khi sinh con, trợ cấp trang phục điện thoại
 • C . Thưởng danh hiệu Anh Hùng Lao Động, Thưởng Danh hiệu nghệ sỹ nhân dân
 • D . Thu nhập từ hoạt động tuyên truyền phòng chống HIV
A       B       C       D      

Câu 4 :

Công ty A ủy thác cho công ty B để nhập khẩu một lô hàng từ nhà sản xuất C ở Thụy Điển. Đối tượng nộp thuế nhập khẩu ở trường hợp này là:
 

 • A . Công ty A
 • B . Công ty B
 • C . Nhà sản xuất C
 • D . Công ty A và công ty B cùng chịu
A       B       C       D      

Câu 5 :

Tổ chức, cá nhân trả thưởng cho người trúng thưởng thì khai và nộp tờ khai lập hàng tháng (hoặc quý) theo mẫu nào sau đây: 
 

 • A . 02/KK-TNCN
 • B . 03/KK-TNCN
 • C . 04/KK-TNCN
 • D . 05/KK-TNCN
A       B       C       D      

Câu 6 :

Theo luật quản lý thuế số 78/2006/QH11, người nộp thuế phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế đã nộp cho cơ quan thuế.

Đúng       Sai

Câu 7 :

Nhà thầu nước ngoài A cung cấp cho Bên Việt Nam dịch vụ giám sát khối lượng xây dựng nhà máy xi măng Z, giá hợp đồng chưa bao gồm thuế là 300.000 USD. Ngoài ra, Bên Việt Nam thu xếp chỗ ở và làm việc cho nhân viên quản lý của Nhà thầu nước ngoài với giá trị là 23.000 USD. Theo Hợp đồng, Bên Việt Nam chịu trách nhiệm trả thuế TNDN, thuế GTGT thay cho nhà thầu nước ngoài. Xác định số thuế TNDN nhà thầu nước ngoài phải nộp ?

 • A . 315,789.47 USD
 • B . 340,000.00 USD
 • C . 24,210.53 USD
 • D . Số khác
A       B       C       D      

Câu 8 :

Giá tính thuế GTGT đối với hàng hoá nhập khẩu là:
 

 • A . Giá chưa có thuế GTGT
 • B . Giá chưa có thuế GTGT, đã có thuế TTĐB
 • C . Giá chưa có thuế GTGT, đã có thuế nhập khẩu
 • D . Giá nhập khẩu tại cửa khẩu cộng (+) với thuế nhập khẩu (nếu có), cộng (+) với thuế TTĐB (nếu có).
A       B       C       D      

Câu 9 :

Tiền đóng bảo hiểm theo quy định của Bộ Luật Lao động, Luật bảo hiểm xã hội được trừ vào thu nhập chịu thuế  như thế nào là đúng ?

 • A . Tiền đóng bảo hiểm của năm nào được trừ vào thu nhập chịu thuế của năm đó.
 • B . Tiền đóng bảo hiểm được trừ vào thu nhập chịu thuế chưa sử dụng hết sẽ chuyển năm sau.
 • C . Tất cả đều sai
A       B       C      

Câu 10 :

Thuế tiêu thụ đặc biệt được thu như thế nào?
 

 • A . Thu một lần ở khâu bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ
 • B . Thu một lần ở khâu sản xuất hoặc nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ
 • C . Không thu ở khâu sản xuất mà thu ở khâu lưu thông tiếp theo
 • D . Thu vào hàng hóa, dịch vụ ở cả khâu sản xuất và lưu thông
A       B       C       D      
   
GÓC THÀNH VIÊN

Đăng ký thành viên

Quên mật khẩu