Bài Thi Trắc Nghiệm
Chủ Đề :
Hiển thị câu hỏi :
Ngẫu nhiên   Thứ Tự  
Độ khó :
Số câu hỏi :

Câu 1 :

Trường hợp nào sau đây được xác định là sử dụng bất hợp pháp hóa đơn?

 • A . Sử dụng hoá đơn của tổ chức, cá nhân khác để bán ra, để hợp thức hoá hàng hoá, dịch vụ mua vào không có chứng từ hoặc hàng hoá, dịch vụ bán ra để gian lận thuế, để bán hàng hoá nhưng không kê khai nộp thuế.
 • B . Sử dụng hoá đơn của tổ chức, cá nhân khác để bán hàng hoá, dịch vụ, nhưng không kê khai nộp thuế, gian lận thuế; để hợp thức hàng hoá, dịch vụ mua vào không có chứng từ.
 • C . Hoá đơn có sự chênh lệch về giá trị hàng hoá, dịch vụ hoặc sai lệch các tiêu thức bắt buộc giữa các liên của hoá đơn.
 • D . Tất cả.
A       B       C       D      

Câu 2 :

Công ty cổ phần thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để huy động vốn,  phần chênh lệch lớn hơn giữa giá phát hành và mệnh giá không chịu thuế TNDN ?

Đúng       Sai

Câu 3 :

Công ty cổ phần Hoàng gia Luật thực hiện phát hành thêm 10.000 cổ phiếu để huy động vốn, Mệnh giá 10.000 đ/ CP.  Trong khi giá phát hành (thực tế thu về) là 25.000đ /CP. phần chênh lệch lớn hơn giữa giá phát hành và mệnh giá là 15.000 đ /CP. Xác định thuế TNDN phải nộp đối với khoản chênh lệch này ?. Biết rằng Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán là 25%.

 • A . 37.500.000
 • B . 30.000.000
 • C . Không phải tính và nộp thuế TNDN
A       B       C      

Câu 4 :

Cty TNHH May Tín Đạt, mở tờ khai Hải quan số 839/XK, thực xuất khẩu vào ngày 15/03/2011, Do việc đặt in hóa đơn gặp khó khăn, đến ngày 01/04/2011,  Cty Tín Đạt mới nhận được hóa đơn do nhà in chuyển đến. Cty lập tức tiền hành lập thông báo phát hành gửi cơ quan thuế, đồng thời kế toán tiến hành lập hóa đơn xuất khẩu cho tờ khai ngày 15/03/2011 nói trên. Hóa đơn lập ngày 01/04/2011. Vậy Doanh thu được ghi nhận vào ngày nào là đúng ?

 • A . 15/03/2011
 • B . 31/03/2011
 • C . 01/04/2011
 • D . Tât cả đều sai.
A       B       C       D      

Câu 5 :

Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài là đối tượng chịu mức thuế suất thuế GTGT nào?
 

 • A . 0%
 • B . Không thuộc diện chịu thuế GTGT
 • C . 5%
 • D . 10%
A       B       C       D      

Câu 6 :

Khi chuyển nhượng quyền sử sở hữu nhà giá chuyển nhượng được xác định :
 

 • A . Giá chuyển nhượng thực tế theo hợp đồng .
 • B . Giá nhà theo quy định Bộ xây dựng hoặc giá tính lệ phí trước bạ UBND tỉnh.
 • C . Theo a hay b nếu giá nào cao hơn .
A       B       C      

Câu 7 :

Chi trang phục bằng hiện vật hoặc bằng tiền cho người lao động trong năm như thế nào thì đúng quy định?

 • A . Chi trang phục bằng hiện vật cho người lao động không vượt quá 1.500.000 đồng/người/năm; phần chi trang phục bằng tiền cho người lao động không vượt quá vượt quá 1.000.000 đồng/người/năm.
 • B . Chi trang phục bằng hiện vật cho người lao động không vượt quá 1.500.000 đồng/người/năm; phần chi trang phục bằng tiền cho người lao động không vượt quá vượt quá 1.500.000 đồng/người/năm.
 • C . Chi trang phục cả bằng tiền và hiện vật cho người lao động thì mức chi tối đa không vượt quá 05 (năm) triệu đồng/người/năm.
 • D . Chi trang phục bằng hiện vật cho người lao động không vượt quá 05 (năm) triệu đồng/người/năm; phần chi trang phục bằng tiền cho người lao động không vượt quá vượt quá 05 (năm) triệu đồng/người/năm.
 • E . Câu C và D đúng
A       B       C       D       E      

Câu 8 :

Căn cứ tính thuế tài nguyên là ?

 • A . sản lượng tài nguyên tính thuế.
 • B . giá tính thuế và thuế suất.
 • C . Cả A và B
A       B       C      

Câu 9 :

Khi cơ quan thuế kiểm tra phát hiện một số khoản thuộc chi phí được trừ mà doanh nghiệp không kê khai thì khi đó doanh nghiệp có được tính thêm chi phí đó vào chi phí được trừ không?

 • A . Được, Nếu khoản chi phí đó là chi phí được trừ theo quy định.
 • B . Được, Nếu khoản chi phí đó nằm trong kỳ cùng với niên độ kiểm tra của cơ quan thuế.
 • C . Không được.
A       B       C      

Câu 10 :

Từ ngày 01/01/2009, khi CQT thanh tra, kiểm tra thuế phát hiện trường hợp hoá đơn ghi mức thuế suất thuế giá trị gia tăng thấp hơn quy định thì xử lý bên bán như thế nào?.
 

 • A . Được lập lại hoá đơn mới theo đúng thuế suất quy định.
 • B . Phải kê khai, nộp thuế theo mức thuế suất ghi trên hoá đơn.
 • C . Phải kê khai, nộp thuế theo mức thuế suất quy định.
 • D . Không phải kê khai, nộp thuế.
A       B       C       D      
   
GÓC THÀNH VIÊN

Đăng ký thành viên

Quên mật khẩu