Bài Thi Trắc Nghiệm

Chủ Đề :
Hiển thị câu hỏi :
Ngẫu nhiên   Thứ Tự  
Độ khó :
Số câu hỏi :

Câu 1 :

Chức năng của thuế là:
 

 • A . Huy động nguồn thu cho ngân sách nhà nước
 • B . Điều tiết thu nhập, góp phần đảm bảo công bằng xã hội
 • C . Điều tiết nền kinh tế
 • D .
  Tât cả đều đúng
A       B       C       D      

Câu 2 :

Công ty xây dựng B nhận thầu xây dựng công trình không bao thầu giá trị vật tư xây dựng, tổng giá trị công trình chưa có thuế GTGT là 1.500 triệu đồng, giá trị nguyên liệu, vật tư xây dựng do chủ đầu tư A cung cấp chưa có thuế GTGT là 1.000 triệu đồng thì giá tính thuế GTGT trong trường hợp này là

 • A . 1.500 triệu đồng
 • B . 500 triệu đồng
 • C . 1.000 triệu đồng
A       B       C      

Câu 3 :

Trường hợp có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh phải gửi thông báo phát hành hoá đơn cho cơ quan thuế nơi chuyển đến, trong đó nêu rõ số hoá đơn đã phát hành chưa sử dụng, sẽ tiếp tục sử dụng đúng hay sai?

Đúng       Sai

Câu 4 :

Doanh nghiệp kết chuyển lỗ khi xác định thu nhập tính thuế TNDN như thế nào ?
 

 • A . Không được kết chuyển lỗ, nếu quá 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.
 • B . Kết chuyển lỗ phải thực hiện liên tục, và được phép chuyển lỗ nếu số lỗ chưa quá 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh số lỗ. (đối với năm 2009 trở về sau).
 • C . Phải lập kế hoạch chuyển lỗ đăng ký với cơ quan quản lý thuế, mới được phép chuyển lỗ (đối với những năm 2008 trở về trước).
 • D . Tất cả đều đúng.
A       B       C       D      

Câu 5 :

Cty TNHH May Tín Đạt, mở tờ khai Hải quan số 839/XK, thực xuất khẩu vào ngày 15/03/2011, Do việc đặt in hóa đơn gặp khó khăn, đến ngày 01/04/2011,  Cty Tín Đạt mới nhận được hóa đơn do nhà in chuyển đến. Cty lập tức tiền hành lập thông báo phát hành gửi cơ quan thuế, đồng thời kế toán tiến hành lập hóa đơn xuất khẩu cho tờ khai ngày 15/03/2011 nói trên. Hóa đơn lập ngày 01/04/2011. Vậy Doanh thu được ghi nhận vào ngày nào là đúng ?

 • A . 15/03/2011
 • B . 31/03/2011
 • C . 01/04/2011
 • D . Tât cả đều sai.
A       B       C       D      

Câu 6 :

Người nộp thuế chỉ có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, khi khai thuế được :
 

 • A . Giảm trừ gia cảnh cho bản thân 4 triệu đồng .
 • B . Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc .
 • C . cả a và b đều sai .
 • D . cả a và b đều đúng.
A       B       C       D      

Câu 7 :

Thu nhập nào sau đây tính cho từng lần phát sinh ?

 • A . Thu nhập từ kinh doanh
 • B . Thu nhập từ tiền công
 • C . Thu nhập đầu tư vốn
 • D . Câu A và B đúng
A       B       C       D      

Câu 8 :

Người nộp thuế là đại lý bán hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT
 

 • A . Phải khai thuế GTGT đối với doanh thu bán hàng đại lý và doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng.
 • B . Phải kê khai thuế GTGT đối với doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng, không kê khai thuế GTGT đối với doanh thu bán hàng đại lý.
 • C . Chỉ kê khai thuế GTGT đối với khoản doanh thu hoa hồng đại lý nhận được từ đơn vị giao đại lý.
 • D . Không phải kê khai thuế GTGT đối với doanh thu bán hàng đại lý và doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng
A       B       C       D      

Câu 9 :

Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hoá gia công là:
 

 • A . Giá tính thuế của hàng hoá bán ra của cơ sở giao gia công
 • B . Giá tính thuế của sản phẩm cùng loại tại cùng thời điểm bán hàng
 • C . Giá tính thuế của sản phẩm tương đương tại cùng thời điểm bán hàng
 • D . Hoặc a, hoặc b, hoặc c
A       B       C       D      

Câu 10 :

Hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì xử lý như thế nào ?

 • A . Phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hoá đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hoá đơn.
 • B . Người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.
 • C . Người bán và người mua phải lập biên bản ghi rõ sai sót; người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ nội dung cần điều chỉnh cho hoá đơn số…, ký hiệu…(đã lập sai)
A       B       C      
   

GÓC THÀNH VIÊN

Đăng ký thành viên

Quên mật khẩu