Bài Thi Trắc Nghiệm
Chủ Đề :
Hiển thị câu hỏi :
Ngẫu nhiên   Thứ Tự  
Độ khó :
Số câu hỏi :

Câu 1 :

Khi chuyển nhượng quyền sử sở hữu nhà giá chuyển nhượng được xác định :
 

 • A . Giá chuyển nhượng thực tế theo hợp đồng .
 • B . Giá nhà theo quy định Bộ xây dựng hoặc giá tính lệ phí trước bạ UBND tỉnh.
 • C . Theo a hay b nếu giá nào cao hơn .
A       B       C      

Câu 2 :

Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn là :
 

 • A . Thu nhập chịu thuế và thuế suất
 • B . Thu nhập tính thuế và thuế suất
 • C . Cả a và b đều đúng
 • D . Cả a và b đều sai
A       B       C       D      

Câu 3 :

Một doanh nghiệp trong năm tính thuế có tài liệu như sau:
- Doanh thu tiêu thụ sản phẩm: 4.000 triệu đồng
- Tổng hợp chi phí phát sinh trong kỳ: 3.000 triệu đồng, trong đó:
    + Chi phí xử lý nước thải: 300 triệu đồng
    + Chi tiền lương trả cho người lao động nhưng thực tế không chi trả: 200 trđ
    + Các chi phí còn lại là hợp lý.
- Thuế suất thuế TNDN là 25%,
Thuế TNDN mà doanh nghiệp phải nộp trong năm:
 

 • A . 250 triệu đồng
 • B . 300 triệu đồng
 • C . 375 triệu đồng
 • D . Tất cả đều sai
A       B       C       D      

Câu 4 :

Thu nhập tính thuế từ trúng thưởng là phần giá trị giải thưởng:
 

 • A . Trên 15 triệu đồng tính cho từng lần trúng thưởng
 • B . Từ 10 triệu đồng tính theo từng lần trúng thưởng
 • C . Trên 10 triệu đồng tính cho từng lần trúng thưởng
 • D . a & c điều sai
A       B       C       D      

Câu 5 :

Đối tượng chịu thuế GTGT là:

 • A . HHDV sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam
 • B . HHDV mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.
 • C . HHDV dùng cho SXKD và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả HHDV mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ các đối tượng không chịu thuế GTGT.
 • D . Tất cả các đáp án trên.
A       B       C       D      

Câu 6 :

Bà Cao Sài Sang có 2 căn hộ trong chung cư PMH . Năm 2008, Bà Sang vay thế chấp bằng 2 căn hộ trong chung cư PMH của NH ACB số tiền là 5 tỷ, tính đến ngày 30/06/2010 số tiền gốc và lãi Bà sang còn phải trả cho NH ACB là 7,5 tỷ, bà Sang không có khả năng chi trả và bỏ trốn. NH ACB đưa ra toà để phát mãi toàn bộ 2 căn hộ trên với giá mỗi căn là 3,8 tỷ. Ngân Hàng ACB phải nộp thuế TNCN thay cho bà Sang là
 

 • A . 76.000 ngàn đồng
 • B . 152.000 ngàn đồng
 • C . 75.997 ngàn đồng
 • D . 146.000 ngàn đồng
 • E . Không phải nộp
A       B       C       D       E      

Câu 7 :

Thuế GTGT có tác dụng điều tiết
 

 • A . Thu nhập của tổ chức, cá nhân tiêu dùng hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT.
 • B . Thu nhập của tổ chức, cá nhân tiêu dùng bên ngoài lãnh thổ Việt nam.
 • C . Thu nhập của tổ chức, cá nhân tiêu dùng hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT.
 • D . Tất cả các câu đều sai
A       B       C       D      

Câu 8 :

Cơ sở sản xuất C vừa có hoạt động sản xuất thức ăn gia súc vừa có hoạt động trực tiếp chăn nuôi gia súc. Trong kỳ tính thuế có số liệu sau:
Thức ăn gia súc sản xuất để bán ra có trị giá chưa thuế GTGT là 900 triệu
Thức ăn gia súc sản xuất để phục vụ hoạt động chăn nuôi có trị giá chưa thuế GTGT là 900 triệu.
Biết Doanh thu bán gia súc trong kỳ là 900 triệu; thuế suất thuế GTGT thức ăn chăn nuôi là 5%, và Tổng số thuế GTGT đầu vào được trong kỳ là 40 triệu (hợp pháp). Xác định thuế GTGT phải nộp ?
 

 • A . 5 triệu
 • B . 50 triệu
 • C . 25 triệu
 • D . 70 triệu
A       B       C       D      

Câu 9 :

Công ty cổ phần thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để huy động vốn,  phần chênh lệch lớn hơn giữa giá phát hành và mệnh giá không chịu thuế TNDN ?

Đúng       Sai

Câu 10 :

Trường hợp có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh phải gửi thông báo phát hành hoá đơn cho cơ quan thuế nơi chuyển đến, trong đó nêu rõ số hoá đơn đã phát hành chưa sử dụng, sẽ tiếp tục sử dụng đúng hay sai?

Đúng       Sai
   
GÓC THÀNH VIÊN

Đăng ký thành viên

Quên mật khẩu