Bài Thi Trắc Nghiệm
Chủ Đề :
Hiển thị câu hỏi :
Ngẫu nhiên   Thứ Tự  
Độ khó :
Số câu hỏi :

Câu 1 :

Hoàn thuế thu nhập cá nhân chỉ áp dụng đối với những cá nhân đã có mã số thuế ?

Đúng       Sai

Câu 2 :

Khi chuyển đổi đất nông nghiệp giữa các hộ gia đình, cá nhân :
 

 • A . Không phải nộp thuế từ chuyển nhượng BĐS đó .
 • B . Không nộp thuế nếu việc chuyển đổi đất để hợp lý hóa sản xuất nông nghiệp.
 • C . Không nộp thuế chuyển nhượng BĐS, vì đây là hoạt động chuyển đổi đất.
 • D . Cả b và c đều đúng .
A       B       C       D      

Câu 3 :

Công thức tính Giá tính thuế TTĐB đối với hàng hoá, dịch vụ chịu thuế TTĐB do DN sản xuất, kinh doanh tiêu thụ tại Việt nam.
 

 • A . Giá bán chưa có thuế GTGT/(1+Thuế suất thuế GTGT).
 • B . Giá bán chưa có thuế GTGT/(1+Thuế suất TTĐB).
 • C . Giá bán chưa có thuế TTĐB/(1+Thuế suất thuế GTGT).
 • D . Giá bán chưa có thuế TTĐB/(1+Thuế suất thuế TTĐB).
A       B       C       D      

Câu 4 :

Thuế suất chuyển nhượng BĐS được ấn định 2%, khi :
 

 • A . Giá chuyển nhượng là không phù hợp .
 • B . Không xác định được giá vốn và các chi phí liên quan .
 • C . Cả a và b đều đúng .
 • D . Cả a và b đều sai .
A       B       C       D      

Câu 5 :

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế với thu nhập từ đầu tư vốn là :
 

 • A . Là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho đối tượng nộp thuế
 • B . Là thời điểm tổ chức, cá nhân xác định số liệu trên sổ sách kế toán
 • C . Là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập, nộp số tiền thuế TNCN đã khấu trừ
 • D . Cả a và b đều đúng
A       B       C       D      

Câu 6 :

Cá nhân có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở :
 

 • A . Khi chuyển nhượng BĐS đó không phải nộp thuế .
 • B . Khi chuyển nhượng một phần BĐS đó không phải nộp thuế .
 • C . Cả a và b đều đúng .
A       B       C      

Câu 7 :

Công ty A ủy thác cho công ty B để nhập khẩu một lô hàng từ nhà sản xuất C ở Thụy Điển. Đối tượng nộp thuế nhập khẩu ở trường hợp này là:
 

 • A . Công ty A
 • B . Công ty B
 • C . Nhà sản xuất C
 • D . Công ty A và công ty B cùng chịu
A       B       C       D      

Câu 8 :

Đối với cá nhân chuyển nhượng chứng khoán đăng ký nộp thuế theo thuế suất 20% thuộc đối tượng phải khai quyết toán thuế nếu có số thuế đề nghị hoàn thì cá nhân không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu “Số thuế đề nghị hoàn” tại tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 13/KK-TNCN khi quyết toán thuế ?

Đúng       Sai

Câu 9 :

Ông B là đối tượng cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công trong tháng đã trừ các BH bắt buộc là 90.000.000 đồng và Ông B phải nuôi 2 con dưới 18 tuổi.  Trong tháng Ông B không đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.  Thu nhập tính thuế của Ông B trong tháng là bao nhiêu? Biết khoản thu nhập Ông B nhận được là khoản thu nhập trước thuế
 

 • A . 19.130.000 đồng
 • B . 82.600.000 đồng
 • C . 82.800.000 đồng
 • D . Tất cả đều sai
A       B       C       D      

Câu 10 :

Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, phải xử lý như thế nào ?

 • A . Người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn đã lập sai.
 • B . Người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai
 • C . Người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót
A       B       C      
   
GÓC THÀNH VIÊN

Đăng ký thành viên

Quên mật khẩu