Bài Thi Trắc Nghiệm
Chủ Đề :
Hiển thị câu hỏi :
Ngẫu nhiên   Thứ Tự  
Độ khó :
Số câu hỏi :

Câu 1 :

Giá tính thuế tài nguyên là ?

 • A . Giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên của tổ chức, cá nhân khai thác chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.
 • B . Giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên của tổ chức, cá nhân khai thác chưa bao gồm thuế tài nguyên.
 • C . Giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên của tổ chức, cá nhân khai thác chưa bao gồm thuế TTĐB và thuế giá trị gia tăng.
 • D . Giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên của tổ chức, cá nhân khai thác chưa bao gồm thuế TTĐB.
A       B       C       D      

Câu 2 :

Sau ngày 31/3/2011 khi tổ chức, hộ, cá nhân vẫn tiếp tục sử dụng hoá đơn do Bộ Tài chính phát hành ( vẫn còn tồn). Như vậy các hoá đơn khi sử dụng tiếp kể từ ngày 01/04/2011 có được coi là sử dụng hoá đơn bất hợp pháp không?

 • A . Bất hợp pháp nếu là hóa đơn tự in
 • B . Bất hợp pháp nếu không đăng ký hóa đơn tiếp tục sử dụng với cơ quan thuế
 • C . Được sử dụng
 • D . Tất cả đều sai.
A       B       C       D      

Câu 3 :

Thông tư 18/2011/TT-BTC ngày 10/02/2011 Sửa đồi, bổ sung cho thông tư nào sau đây ?

 • A . Thông tư 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008
 • B . Thông tư 201/2009/TT-BTC ngày 15/10/2009
 • C . Thông tư 66/2010/TT-BTC ngày 22/04/2010
A       B       C      

Câu 4 :

Số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo Phương pháp tính trực tiếp trên GTGT được xác định bằng (=)?
 

 • A . Số thuế giá trị gia tăng đầu ra trừ (-) số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ.
 • B . Tổng số thuế GTGT đầu ra
 • C . Giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ chịu thuế bán ra nhân (x) với thuế suất thuế giá trị gia tăng của loại hàng hoá, dịch vụ đó.
 • D . Tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ chịu thuế bán ra nhân (x) với thuế suất thuế giá trị gia tăng của loại hàng hoá, dịch vụ đó.
A       B       C       D      

Câu 5 :

Thuế gián thu là các loại thuế sau:
 

 • A . Thuế giá trị gia tăng, thuế xuất nhập khẩu, thuế thu nhập cá nhân
 • B . Thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhà đất
 • C . Thuế giá trị gia tăng, thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt
 • D . Thuế thu nhập cá nhân, thuế môn bài, thuế tài nguyên
A       B       C       D      

Câu 6 :

Đơn vị A ủy thác cho đơn vị B nhập khẩu bia, C là đơn vị mua bia từ A để bán lại. Đơn vị nào phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt:
 

 • A . Đơn vị A
 • B . Đơn vị B
 • C . Đơn vị C
 • D . Cả A, B, C
A       B       C       D      

Câu 7 :

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế với thu nhập từ đầu tư vốn là :
 

 • A . Là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho đối tượng nộp thuế
 • B . Là thời điểm tổ chức, cá nhân xác định số liệu trên sổ sách kế toán
 • C . Là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập, nộp số tiền thuế TNCN đã khấu trừ
 • D . Cả a và b đều đúng
A       B       C       D      

Câu 8 :

Chức năng của thuế là:
 

 • A . Huy động nguồn thu cho ngân sách nhà nước
 • B . Điều tiết thu nhập, góp phần đảm bảo công bằng xã hội
 • C . Điều tiết nền kinh tế
 • D .
  Tât cả đều đúng
A       B       C       D      

Câu 9 :

Hoá đơn giả là hoá đơn ?

 • A . Hoá đơn được in hoặc khởi tạo theo mẫu hóa đơn đã được phát hành của tổ chức, cá nhân khác.
 • B . Hoá đơn được in, khởi tạo trùng số của cùng một ký hiệu hoá đơn.
 • C . Hoá đơn chưa có giá trị sử dụng.
 • D . Câu A và B đúng
A       B       C       D      

Câu 10 :

Tháng 8/2010, ông Chương nhận lương trước thuế (lương NET) là 17,3 triệu đồng. Ông Chương được giảm trừ cho bản thân và 2 người phụ thuộc. Công ty Hoàng Gia Luật trả thay ông Chương phần Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc là 1,2 triệu đồng. Ông Chương được Công ty Hoàng Gia Luật trả thay tiền thuê nhà 5 triệu đồng/tháng và thanh toán thẻ hội viên sân gôn là 3 triệu đồng/tháng (có chứng từ hợp lý).
Xác định Thu nhập tính thuế của ông Chương ?

 • A . 17,3 triệu
 • B . 10,1 triệu
 • C . 11 triệu
 • D . 17,36 triệu
A       B       C       D      
   
GÓC THÀNH VIÊN

Đăng ký thành viên

Quên mật khẩu