Bài Thi Trắc Nghiệm
Chủ Đề :
Hiển thị câu hỏi :
Ngẫu nhiên   Thứ Tự  
Độ khó :
Số câu hỏi :

Câu 1 :

Đối với hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT khi Doanh nghiệp xuất tiêu dùng nội bộ, tặng cho có chịu thuế GTGT không ?

   
 

 • A . Không chịu thuế GTGT, vì không nhằm mục đích kinh doanh kiếm lợi nhuận.
 • B . Không chịu thuế GTGT, nhưng phải xuất hoá đơn đầu ra và ghi rõ hàng không thu tiền do tiêu dùng nội bộ, hoặc cho tặng.
 • C .
 • D . Có, nhưng không cần xuất hoá đơn đầu ra.
A       B       C       D      

Câu 2 :

Khoản thu nhập nào dưới đây là thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lượng tiền công cá nhân cư trú
 

 • A . Thu nhập từ tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn với tiền lượng làm việc ban ngày, làm trong giờ theo quy định của pháp luật
 • B . Thu nhập từ tiền lương hưu do Bảo hiểm xã hội chi trả
 • C . Tiền thù lao dưới các hình thức
A       B       C      

Câu 3 :

Thuế suất thuế TNDN hiện hành là 25%

Đúng       Sai

Câu 4 :

Cơ quan chi trả thu nhập từ đầu tư vốn có trách nhiệm :
 

 • A . Chi trả toàn bộ thu nhập có được để người nộp thuế đến cơ quan thuế khai báo
 • B . Cơ quan chi trả thu nhập phải có trách nhiệm khấu trừ và nộp vào NSNN
 • C . Cả a và b đều sai
 • D . Cả a và b đều đúng
A       B       C       D      

Câu 5 :

Thuế GTGT là loại thuế có tính trung lập cao bởi vì:

 • A . Thuế GTGT không chịu ảnh hưởng bởi kết quả kinh doanh của người nộp thuế
 • B . Thuế GTGT không chịu ảnh hưởng bởi quá trình tổ chức và phân chia quá trình sản xuất khinh doanh.
 • C . Câu A và B đều sai
 • D . Câu A và B đều đúng
A       B       C       D      

Câu 6 :

Thu nhập từ đầu tư vốn của cá nhân phải nộp thuế là :
 

 • A . Lãi trái phiếu,tín phiếu trừ trái phiếu chính phủ.
 • B . Lãi tiền gửi tiết kiệm từ Tổ chức tín dụng.
 • C . Lãi trái phiếu,tín phiếu.

 • D . Cả a & b đều đúng
A       B       C       D      

Câu 7 :

Chênh lệch do đánh giá lại TSCĐ để góp vốn, để điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì thì doanh nghiệp có tài sản đánh giá lại phải tính nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ?

Đúng       Sai

Câu 8 :

Giám đốc công ty B mua 1 chiếc du thuyền để vận chuyển hành khách và phục vụ khách du lịch, trường hợp này chiếc du thuyền đó chịu thuế TTĐB là đúng hay sai?
 

Đúng       Sai

Câu 9 :

Trường hợp có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh phải gửi thông báo phát hành hoá đơn cho cơ quan thuế nơi chuyển đến, trong đó nêu rõ số hoá đơn đã phát hành chưa sử dụng, sẽ tiếp tục sử dụng đúng hay sai?

Đúng       Sai

Câu 10 :

Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được nhà nước giao đất không phải trả tiền hoặc giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật là:
 

 • A . Thu nhập phải chịu thuế.
 • B . Thu nhập được miễn thuế
 • C . Cả 2 câu trên đều sai.
 • D . Cả 2 câu trên đều đúng.
A       B       C       D      
   
GÓC THÀNH VIÊN

Đăng ký thành viên

Quên mật khẩu