Bài Thi Trắc Nghiệm

Chủ Đề :
Hiển thị câu hỏi :
Ngẫu nhiên   Thứ Tự  
Độ khó :
Số câu hỏi :

Câu 1 :

Cách tính thuế TN từ đầu tư vốn :
 

 • A . Số thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất
 • B . Số thuế TNCN phải nộp = (Giá mua – Giá bán – Chi phí) x Thuế suất
 • C . Cả a và b đều đúng
A       B       C      

Câu 2 :

Chênh lệch do đánh giá lại TSCĐ để điều chuyển tài sản  khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tính một lần vào thu nhập khác khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN tại doanh nghiệp có tài sản đánh giá lại để điều chuyển ?

Đúng       Sai

Câu 3 :

Người nộp thuế không được quyền: Yêu cầu cơ quan quản lý thuế giữ bí mật thông tin theo quy định của pháp luật.
 

Đúng       Sai

Câu 4 :

Theo luật quản lý thuế số 78/2006/QH11, người nộp thuế phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế đã nộp cho cơ quan thuế.

Đúng       Sai

Câu 5 :

Tổ chức, cá nhân bắt đầu sử dụng hóa đơn sau gửi thông báo phát hành hóa đơn cho cho quan thuế ít nhất là bao nhiêu ngày ?

 • A . 5 ngày
 • B . 10 ngày
 • C . 3 ngày
 • D . Ngay sau khi gửi thông báo phát hành
A       B       C       D      

Câu 6 :

Trường hợp bán hàng hoá, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn cho dù người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn.

Đúng       Sai

Câu 7 :

Thuế GTGT là loại thuế có tính trung lập cao bởi vì:

 • A . Thuế GTGT không chịu ảnh hưởng bởi kết quả kinh doanh của người nộp thuế
 • B . Thuế GTGT không chịu ảnh hưởng bởi quá trình tổ chức và phân chia quá trình sản xuất khinh doanh.
 • C . Câu A và B đều sai
 • D . Câu A và B đều đúng
A       B       C       D      

Câu 8 :

Chênh lệch do đánh giá lại TSCĐ để góp vốn, để điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì thì doanh nghiệp có tài sản đánh giá lại phải tính nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ?

Đúng       Sai

Câu 9 :

Cơ sở sản xuất C vừa có hoạt động sản xuất thức ăn gia súc vừa có hoạt động trực tiếp chăn nuôi gia súc. Thức ăn gia súc sản xuất ra một phần  sử dụng để bán ra chịu thuế GTGT và một phần tiếp tục sử dụng cho hoạt động chăn nuôi gia súc thì

 • A . Cơ sở C không phải tính và nộp thuế GTGT đối với số thức ăn gia súc phục vụ hoạt động chăn nuôi.
 • B . Cơ sở C phải tính và nộp thuế GTGT đối với số thức ăn gia súc phục vụ hoạt động chăn nuôi
 • C . Câu A và B sai
 • D . Câu A và B đúng
A       B       C       D      

Câu 10 :

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT đối với khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:
 

 • A . Chậm nhất là ngày thứ 15 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.
 • B . Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.
 • C . Chậm nhất là ngày thứ 25 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.
 • D . Chậm nhất là ngày thứ 30 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.
A       B       C       D      
   

GÓC THÀNH VIÊN

Đăng ký thành viên

Quên mật khẩu